Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
HJEMMEVÆRNSDISTRIKT IX’ SKYTTELAUG

§ 1. Foreningens navn er Hjemmeværnsdistrikt IX’ skyttelaug, hjemsted i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at dyrke skydning som sport, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Foreningen er tilsluttet amtsforeningen DDS Hovedstaden under De Danske Skytteforeninger, og er derved underkastet amtsforeningen og landsorganisationens love og vedtægter. Foreningen kan til enhver tid søge optagelse i foreninger og organisationer, hvis formål ikke er i modstrid med amtsforeningens eller DDS’s love og vedtægter.
Foreningen er tilsuttet Dansk Skytte Union ved sit medlemsskab af Københavns Skytte Forbund. Foreningen er medlem af Dansk Sportsskytte Forbund.
§ 4. Som civile medlemmer kan optages myndige personer, når de vedkender sig foreningens vedtægter og har dansk statsborgerskab. Som civile kan endvidere optages udenlandske statsborgere, når disse har fast bopæl i Danmark og er i besiddelse af opholds- eller arbejdstilladelse samt vedkender sig foreningens vedtægter.
Som militære medlemmer kan optages personer der overholder kravene for civile medlemmer, og som udover dette er tilknyttet det danske forsvar, og har et MA nummer.
Medlemmer optages på prøve de første 6 måneder og skal ved prøveperiodens udgang godkendes af bestyrelsen før endelig optagelse. Der stilles krav om vandelsgodkendelse (SKV3) for medlemskab.

§ 5. Alle medlemmer betaler kontingent til foreningen.
Kontingentet opkræves og indbetales forud for minimum et halvt år ad gangen.
Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen et indskud.
Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Medlemsskab bevises ved ihændehavelse af gyldigt medlemskort, som skal forevises på forlangende. Erlagt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse m.v.
Udmeldelse af foreningen, skal for at være gyldig, fremsendes skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel til henholdsvis 1. januar eller 1. juli.
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk fortabelse af medlemsret.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede
forpligtelser, for hvilken foreningen hæfter med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 6. Bestyrelsen kan ekskludere et hvert medlem, hvis hele forhold skønnes at være uheldigt for samarbejdet i foreningen eller for foreningens anseelse såvel indadtil som udadtil. Beslutningen om udelukkelse af et medlem skal forelægges på første ordinære generalforsamling. Et medlem kan indanke sin sag for generalforsamlingen ved skriftligt at indsende sin klage til foreningens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved skriftlig meddelelse indkaldes hvert år i marts måned. Med indkaldelsen, der skal ske med mindst 14 dages varsel og være tydeligt dateret, skal følge en dagsorden, samt evt. indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse i skriftlig form. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hændesenest den 1. januar i underskrevet stand, og betingelsen for forslagenes behandling er, at man ikke
er i kontingentrestance samt, at man er tilstede ved generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller hvis mindst 1/3 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom til foreningen.

§ 8. For at deltage i generalforsamlingen og for at være stemmeberettiget, kræves:
at man har været aktivt, fuldgyldigt medlem i mindst 3 måneder.
at man ikke er i kontingentrestance.
at man er fyldt 18 år på datoen for generalforsamlingens afholdelse.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

§ 9. Foreningens bestyrelse består af følgende:
Formand
Næstformand
Kasserer
2 Bestyrelsesmedlemmer
Formandsposten vælges for 2 år ad gangen (lige år)
Kassereren vælges for 2 år ad gangen (ulige år)
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.

§10. På den årlige generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Foreningens virksomhed i det kommende år.
6. Budget samt kontingent og indskud for det kommende år.
7. Valg af formand (lige årstal).
8. Valg af kasserer(ulige årstal).
9. Valg af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af (op til) 2 bestyrelses- og revisorsuppleanter.
12. Eventuelt.
Ved generalforsamlinger afgøres alle sager, bortset fra lovændringsforslag og spørgsmål om foreningens opløsning, jvf. § 15 og 16, ved simpel stemmeflerhed. Skriftlig afstemning skal finde sted blot 1 medlem kræver dette. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet skal underskrives af dirigenten og har fuld beviskraft for hvad, der er passeret.
§ 11. Den valgte bestyrelse afholder konstituerende møde snarest efter generalforsamlingen og på dette møde skal referatet af generalforsamlingens beslutninger foreligge. På det konstituerende bestyrelsesmøde vælges næstformand og skydeudvalgsformand, ligesom de økonomiske retningslinier for foreningens daglige drift fastlægges og begrænset prokura gives i fornødent omfang i overensstemmelse hermed.
Alle øvrige økonomiske dispositioner skal i hvert enkelt tilfælde forelægges bestyrelsen, og
vedtagelse kræver flertalsbeslutning. Kassereren varetager de regnskabsmæssige beføjelser i foreningen og er ansvarlig for at et effektivt afregningssystem forefindes og overholdes i henhold til bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsesmøder afholdes når det efter bestyrelsens skøn er påkrævet, således at foreningens funktioner ikke bliver forsømt.
Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden samt tid og sted for mødet.
I tilfælde af formandens forfald leder næstformanden mødet. Afstemninger inden for bestyrelsen afgøres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en kortfattet oversigt over foreningens økonomi samt medlemstil- og afgang.
I god tid inden amtsforeningens generalforsamling udpeger bestyrelsen foreningens repræsentanter og sikrer sig disses tilsagn om at være tilstede. (1 repræsentant for hvert påbegyndt 10 aktive medlemmer for hvilket der er indgået kontingent i det afsluttede regnskabsår). Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele amtsforeningen nyvalg til bestyrelse samt repræsentanter til amtsgeneralforsamlingen og tillige at udfylde og indsende de indberetninger m.v. til amtsforeningen, som denne finder nødvendige for at varetage amtsforeningens daglige ledelse.

§ 12. Den af bestyrelsen udpegede skydeledelse har for hvert sit område ansvaret for foreningens sportslige aktivitet, for tilrettelæggelse af en rationel træning samt for at de fornødne instruktører udpeges og uddannes. Alle medlemmer er pligtige til at rette sig efter skydelederens og instruktørernes anvisninger, samt til at påtage sig nødvendige hverv ved afviklingen af foreningens arrangementer. Skydeledelsen har tillige ansvaret for foreningens våben, ammunition og øvrigt skyttemateriel.

§ 13. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, uanset årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 14. Angående de af Justitsministeriets givne bestemmelser for opbevaring og erhvervelse af sportsskydevåben og -ammunition henvises til DDS’s Håndbog i skydning.
Såfremt en skytte, der ikke opfylder kriterierne for våbentilladelse ønsker at anskaffe et
skydevåben, kan dette kun ske såfremt dette opbevares i foreningens depot.

§ 15. Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.
Bestyrelsen udarbejder hvert år pr. 31/12 en skriftlig status over foreningens kassebeholdning og materiel. Regnskaberne skal afsluttes og overleveres til revisoren inden d. 15. januar og skal være afleveret til bestyrelsen med revisorens bemærkninger inden udgangen af januar måned.

§ 16. Forandringer i foreningens love kan kun ske på generalforsamlingen efter forslag herom er udsendt med sædvanlig varsel i.h.t. § 7. Til gyldig vedtagelse kræves at 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal herudover godkendes af amtsforeningen.

§ 17. Foreningens opløsning kan kun ske på en særlig, og i dette øjemed indkaldt
generalforsamling, og kun når mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Vedtages opløsningen med denne majoritet, udsendes forslaget til urafstemning og det kan da kun vedtages endeligt såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Afstemningsresultatet skalforeligge senest 14 dage efter udsendelsen.
I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue og andre midler amtsforeningen.

Endelig afvikling af foreningens formue og midler foretages af en likvidationskomite på tre
medlemmer, der udpeges af foreningens medlemmer med vedtagelsen af opløsningen.
Således vedtaget på generalforsamlingen, 28/3-2013.